Lions Nordstrand Kunstutstilling nov.2014

Solnedgang. Akryl. 100 x 100 cm
Symfoni Akryl 120 x 80 cm
Serenade Akryl m/ gull 100 x 80 cm
Vinterdag. Akryl 80 x 80 cm
Lyset bryter igjennom. Akryl 80 x 80 cm